Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Jednota dôchodcov na Slovensku
Jednota dôchodcov
na Slovensku
img3
Jednota dôchodcov
na Slovensku
S čím Vám pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie

Právna subjektivita organizácie a organizačných zložiek JDS, pridelenie IČO

Doplnok článku IV. Príručky funkcionára JDS, vydaného 29.05.2019

Ak organizácia alebo organizačná zložka JDS požiada o dotáciu alebo granty, musí mať pridelené IČO z Ministerstva vnútra SR. Pre jeho pridelenie vystaví organizácia :

Žiadosť

Základná organizácia  predloží žiadosť/ na predpísanom tlačive MV SR / Krajskej organizácii spolu so Zakladajúcou listinou, Zápisnicou z ustanovujúcej schôdze a kolkom v hodnote 66,- €.  KO JDS žiadosť  skontroluje,  podpíše a odošle na Ústredie JDS, ktoré ju postúpi na vybavenie   MV SR. 

Zmeny

Zmeny, napr. výmena štatutára, zmena adresy, a pod.  je nutné žiadať na predpísanom tlačive. Žiadosť spolu so zápisnicou o zmene skutočnosti a kolkom v hodnote 16,50 € odošle na KO JDS, ktorá žiadosť preverí, podpíše a doručí na Ústredie JDS. Ústredie žiadosť odošle na vybavenie MV SR.

Zánik

Zánik organizácie je nutné oznámiť na predpísanom tlačive MV SR /najneskôr do 10 dní po zániku organizácie/ Krajskej organizácii, ktorá skutočnosť preverí a postúpi na Ústredie JDS. Ústredie v termíne do 15 dní od ukončenia činnosti musí žiadosť postúpiť MV SR. K žiadosti je potrebné doložiť Zápisnicu o ukončení činnosti a kolok v hodnote 16,50 €. 

Nedodržanie termínu 15 dní od vzniku alebo zániku organizácie podlieha penalizácii MV SR.

Výmaz z registra MV SR je možný iba po zániku organizácie, iné dôvody sa neakceptujú.

MV SR akceptuje iba žiadosti podané Ústredím JDS, žiadosti sa vybavujú do 30 dní od prevzatia na MV SR.

Tlačivá sa nachádzajú na adrese :

http://www.minv.sk/?organizacne-jednotky-zdruzeni-obcanov

Upozorňujeme, že každá oprava nesprávnych údajov je spoplatnená sumou 16,50 €.

Žiadame Vás, aby ste na pracovisko MV SR netelefonovali, neposielali žiadosti ani ho osobne nenavštevovali. Výhradným partnerom pre MV SR je Ústredie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Pracovníci MV SR  priame požiadavky z nižších organizačných útvarov JDS nebudú akceptovať.

Právna subjektivita

Potvrdenie o právnej subjektivite vystavuje Ústredie JDS na základe žiadosti organizačnej zložky alebo organizácie. Na žiadosť je nutné uviesť: presný názov organizácie, adresu organizácie, IČO, meno a bydlisko štatutára.

Vystavuje sa iba pre subjekty, ktoré majú registrované IČO. Služba je bezplatná.

Kontrola  IČO na stránke Ministerstva vnútra

Stránka Ministerstva vnútra SR

  • verejná správa
  • registre, evidencie / v ľavej lište/
  • združenia s potvrdenou činnosťou
  • vyhľadať podľa IČO 00897019
  • kliknúť na aktuálny stav / treba dlhšie čakať, nakoľko je tam cca 1000 položiek/
  • po otvorení – vyrolovaní nastaviť myš na pravý horný okraj a zadať CTRL F
  • otvorí sa okienko, kde napíšete vaše kompletné IČO, kurzor sa nastaví na vašu organizáciu.

V Bratislave 15.02.2020

Vyhotovila : Pokorná Valéria

podpredseda JDS

Kraje na Slovensku