Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Jednota dôchodcov na Slovensku
Jednota dôchodcov
na Slovensku
img3
Jednota dôchodcov
na Slovensku
S čím Vám pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie

Správa o činnosti JDS za obdobie rokov 2018 – 2022 medzi XI. a XII. snemom – jún 2022

Obdobie medzi XI. a XII. snemom JDS považujeme za nanajvýš zložité. Kým roky  2018 a 2019 boli v znamení rozkvetu našej Jednoty, pandémiou sužované roky 2020 a 2021 preriedili jej rady.  Kým v roku 2019 bolo v jej radoch 102 794 členov, nemožnosťou kontaktovať sa znížil sa počet členov  v roku 2021 na 92 872, čo predstavuje prepad o 7 854 členov. Preto je potrebné poďakovať všetkým predsedom krajských, okresných a základných organizácií, že napriek nepriaznivej situácii pracovali s nasadením vlastného zdravia na udržaní členskej základne a činnosti každej organizácie JDS.

Uskutočnené snemy krajských, okresných organizácií a hodnotiace schôdze základných organizácií potvrdili, že napriek nepriaznivej situácii pracovali aktívne a vyvíjali bohatú činnosť hlavne počas prvých dvoch rokoch. 

V r. 2018, po XI. sneme JDS aj po uskutočnených komunálnych voľbách všetky KO JDS a mnohé OO JDS i ZO JDS iniciovali pracovné stretnutia s predstaviteľmi samosprávnych orgánov a komunálnymi poslancami. Na základe týchto rokovaní boli podpísané alebo nanovo potvrdené dokumenty (memorandá) o vzájomnej spolupráci. Treba konštatovať, že najväčšia ústretovosť zo strany komunálnych úradov a poslaneckých zborov smerom k seniorom sa dlhodobo prejavuje v podpore zriadených denných centier i ďalších sociálnych zariadení a služieb priamo podliehajúcich pod ich správu. Organizáciám JDS vychádzajú v ústrety najčastejšie formou finančnej dotácie na základe predložených projektov, menej pri riešení vhodných priestorov na ich činnosť. V tomto  majú mnohé ZO JDS a OO JDS aj celkom negatívnu skúsenosť. Zlepšujúca sa spolupráca so samosprávnymi orgánmi fungovala  po uplynulé roky pri organizovaní rôznych kultúrnych, športových, osvetových i zábavných podujatí, najmä ak sa funkcionári JDS zapájali do nich svojou organizátorskou aktivitou. 

Avšak masívny nástup pandémie COVID 19  značne narušil mnohé tradičné podujatia JDS. V r. 2020 a 2021 sa formy spolupráce JDS so samosprávnymi orgánmi posunuli predovšetkým do dobrovoľníckych aktivít. Členovia JDS boli veľakrát príkladom disciplinovaného prístupu k nutným karanténnym opatreniam, ale tiež iniciátormi potrebnej komunitnej zdravotnej osvety či priamo sociálnej pomoci v miestnych podmienkach. Po ústupe jednotlivých vĺn pandémie ostalo najpočetnejším spoločensko-kultúrnym podujatím tradičné stretnutie seniorov (aj členov JDS) s predstaviteľmi samospráv pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Celoslovenské stretnutia seniorov z tejto príležitosti zvyklo iniciovať po 6 rokov plnenia NPAS samotné MPSVaR SR v úzkej spolupráci s ústredím JDS, avšak v r. 2020 a 2021 sa kvôli karanténnym opatreniam aj voľbám do NR SR neuskutočnilo. 

Oblasť dostupnosti kultúry upevňuje vzťahy solidarity a súdržnosti medzi generáciami, čo je z hľadiska celospoločenského významný aspekt. V mnohých prípadoch  práve seniori – členovia JDS sú iniciátormi podujatí miestneho či regionálneho významu. 

V každom kraji SR pracujú folklórne, spevácke, tanečné i hudobné skupiny aj súbory, ktoré sa rokmi pretransformovali z pôvodných detských či mládežníckych na seniorské. Mnohé z nich sa radi venujú novému, mladšiemu dorastu. Napr. KO JDS Prešov eviduje 20 seniorských súborov, KO JDS Trenčín – 55, KO JDS Trnava až 75. Všetky KO JDS a čoraz viac OO JDS uskutočnili prehliadky speváckych súborov alebo tematicky zamerané regionálne festivaly, napr.: Babička nášho kraja (Bardejov, Stará Ľubovňa), Matky mojej reč (Nitra), Vojenské piesne (Martin) a pod. a čo možno pozitívne vyzdvihnúť, že aj v r. 2020 a 2021 sa takéto podujatia podarilo zorganizovať na úrovni viacerých, hlavne OO JDS. 

O výbornú propagáciu slovenského folklóru na medzinárodnej úrovni sa postaralo viacero seniorských súborov, napr. súbor Radosť z Pezinka na Morave, súbory Slnečnice z Čadce a Sihotiar pri ZO JDS č. 27 Trenčín na medzinárodnom festivale v Chorvátsku na ostrove Rab a spevácka skupina Rozmarija z Vinného okr. Michalovce  zožala úspech medzi 42 súbormi z 8 krajín Európy na festivale Zlaté roky v ukrajinskom Ľvove. V r. 2021 uspeli seniorské súbory z Pezinka a Závažnej Poruby rovnako ako ZO JDS zo Štiavnických Baní na Medzinárodnej súťaži umenia pre Univerzity 3. veku v Číne. 

V činnosti ZO JDS má značnú obľubu tvorivá umelecká činnosť seniorov, dokladovanáorganizovaním tematických či jubilejných výstav i prezentáciou amatérskej literárnej tvorby.  V práve hodnotenom medzi snemovom  období získavali väčšiu popularitu i gastronomické výstavky a ochutnávky, súťaže v príprave obľúbeného regionálneho jedla (guľáš, klobásky, šišky, vianočné medovníky, kapustnica) a pod.

Veľmi úspešne sa rozvíjala tradícia celoslovenských podujatí, až do ostatných dvoch rokov 2020 a 2021. Od konania XI. snemu JDS sa uskutočnili nasledovne:

Celoslovenské športové hry a Memoriál RNDr. K. Vajnorského (majú za sebou 22 ročníkov) sa konali: Bardejov/2018, Liptovský Mikuláš /2019, v r. 2020 a 2021 – sa nekonali. 

I. ročník Zimných športových hier seniorov JDS sa konal v Nižne na Orave v r. 2019, ďalšie ročníky sa nekonali.

Celoslovenská prehliadka speváckych súborov (21 ročníkov) sa konala: Komárno/2018, Zvolen/2019, Rožňava/2020, v r. 2021 sa nekonala.

Zlaté ruky – celoslovenská prehliadka umeleckej a remeselnej tvorivosti seniorov (8 ročníkov) sa konala: Trenčín/2018 a 2019, Bratislava/2021, v r. 2020 sa nekonala. 

Prehliadka v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov (7 ročníkov) sa konala: Bratislava/ 2018, Topoľčianky/2019, Trenčianske Teplice/2021, v r. 2020 sa nekonala.

7. ročník Celoslovenskej prehliadky vlastnej literárnej tvorby seniorov prostredníctvom internetu bol prijatý s veľkým ohlasom a je zdokumentovaný vydaním zborníka pod názvom „Z úcty k životu“/2021.

Na príprave všetkých uvádzaných celoslovenských podujatí sa popri ústredí JDS veľmi aktívne podieľali KO JDS Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín a Žilina, podporené príslušnými VÚC, v spolupráci s domovskými OO JDS a ZO JDS, za čo im patrí veľká vďaka a uznanie. Viaceré prehliadky z oblasti kultúry a umenia boli podporené aj finančnou dotáciou MK SR. 

Vítaným impulzom pre oblasť kultúry a spoločenského rozvoja sú družobné styky medzi organizáciami JDS v rámci Slovenska (napr. Košice a Žilina), ale aj so seniorskými organizáciami a združeniami v zahraničí. Ústredie JDS má širšie rozvinutú spoluprácu s vedením Rady českých seniorov vrátane vzájomnej účasti seniorských družstiev na celoštátnych ŠH na Slovensku i v Česku. Družobné styky pestujú napr.: OO JDS Bardejov so seniormi v Olomouci a Karlových Varoch (ČR) aj v poľskom meste Gorlice, s ďalšími poľskými mestami sa družia OO JDS Sabinov, Snina, Poprad, KO JDS Trenčín so seniormi Juhomoravského a Zlínskeho kraja v ČR, MsO JDS v Modre s českými mestami Hustopeče a Benátky nad Jizerou, seniori zo Žilinského a Košického kraja súťažili na ŠH v Ostrave, ZO JDS Vysoká pri Morave má nadviazané družobné styky so seniormi z Maďarska aj z Moravy a pod. 

K aktívnym dlhodobým formám využitia voľného času v živote seniorov patrí   vzdelávanie. Práve JDS iniciovala základy „Univerzít 3. veku“ (UTV), keď prvá z nich bola otvorená na UK v Bratislave už 15. okt. 1990, v r.1994 Asociácia UTV na Slovensku (ASUTV) vytvorila priestor na vzájomnú kooperáciu VŠ, ktoré túto formu vzdelávania seniorov zastrešili. V r. 2019 pôsobilo po Slovensku 20 UTV, v akademickom r. 2018/2019 bolo do vzdelávania zapojených celkom 7 934 seniorov, aj takých, čo už prekročili hranicu 75 rokov. Všetky KO JDS spolupracovali s týmito vysokoškolskými inštitúciami. Mimo nich v mnohých nielen krajských mestách úspešne pracovali Akadémie tretieho veku (ATV) – prípadne aj pod iným obdobným názvom. Napr. ATV v Trenčíne, Akadémia strieborného veku v Novej Dubnici,  ATV v Revúcej, ASV v Pezinku, a pod. K pravidelnej každoročnej činnosti všetkých ZO JDS patrili tematické prednášky, zamerané hlavne na zdravotnú, právnu a sociálnu osvetu. 

I uvádzanú oblasť, obdobne ako ostatné záujmové aktivity JDS, v r. 2020 a 2021 náhle a veľmi citeľne utlmili karanténne opatrenia v súvislosti s COVID 19. Je však pozoruhodné, že sa v mnohých ZO JDS v tomto období rozvinul čulejší spoločenský kontakt seniorov prostredníctvom internetu, organizovaním turistických prechádzok vo voľnej prírode, a pod. 

Hneď po zmiernení a uvoľnení karanténnych opatrení začali organizácie JDS opätovne oživovať svoju činnosť predovšetkým organizovaním turistiky a kultúrno-spoločenských podujatí.

V oblasti osvety a kultúry majú svoju nezastupiteľnú úlohu masmédiá. Možno s uspokojením konštatovať, že viaceré denníky a týždenníky (napr. Pravda, Hospodárske noviny, regionálna tlač a pod.) venujú pozornosť sociálnej agende, zameranej na seniorov. V čase karanténnych opatrení sa stali v mnohých ohľadoch jedným z mála dostupných osvetových a informačných prostriedkov. Iba menší priestor seniorskej agende venovali a stále venujú rozhlasové a televízne stanice. Svetlou výnimkou bola hoci s prerušením TV relácia Generácia, s ktorou JDS roky úspešne spolupracuje. 

Vlastný časopis JDS „3. vek“, ktorý v r. 2020 naplnil svoj 25. ročník, s počtom 6 čísel ročne, sporadicky prinášal množstvo informácií o činnosti organizácií JDS, organizačných úlohách, vážnych celospoločenských témach, no aj odborné informácie so sociálnou, právnou a zdravotníckou tematikou. Vďaka účelovej dotácii z MPSVaR SR vychádzal v náklade, ktorý pokrýval zdarma požiadavky všetkých ZO JDS. 26. ročník časopisu 3.vek/2021 z dôvodov pandémie COVID 19 a značného útlmu v činnosti organizácií JDS hlavne v prvom polroku 2021 vyšiel len v 4 číslach v mesiacoch: september – december. Avšak v priebehu celého roka bez problémov fungovala ako informačný kanál webová stránka jds.sk, kde sa tok mnohých aktuálnych informácií, vrátane rubriky o COVID 19, plne realizoval. Obdobná situácia je aj v súčasnom r. 2022, nakoľko doteraz MPSVaR SR nereagovalo na žiadosť ústredia JDS o potrebnú dotáciu. Preto bola na webstránke JDS otvorená nová rubrika „Takto žijeme v JDS“. Redakcia časopisuje vďačná početnému dopisovateľskému prostrediu z celého Slovenska za jeho aktívny záujem. Podarilo sa tiež otvoriť užšiu spoluprácu s ústredím SZTP, o. z. „Seniori v pohybe“ aj o. z. Vidiecky parlament na Slovensku a priniesť o ich aktivitách články. Spolupráca s redakciou časopisu Senior magazín vyústila do vytvorenia samostatnej rubriky o JDS v tomto pravidelnom mesačníku.

Rok 2020 priniesol v jarných mesiacoch  celkom neštandardnú situáciu, podmienenú predovšetkým nástupom karanténnych opatrení v súvislosti s pandémiou COVID 19, ale aj množstvom personálnych zmien v orgánoch štátnej správy a vlády. 

Bolo nevyhnutné nielen z ústredia JDS reagovať na aktuálnu situáciu, keď bol veľmi prísne obmedzený pohyb seniorov na verejnosti. Aktuálne informácie sa dali zdieľať len prostredníctvom masmédií, telefonickou komunikáciou a na webovej stránke jds.sk. Množstvo plánovaných podujatí, ale aj výročných členských schôdzí ostalo neuskutočnených, buď sa preniesli do náhradných termínov, alebo boli celkom zrušené. Žiadosti o dotácie boli tiež zrušené alebo pozastavené. V súvislosti s predajom budovy, kde malo ústredie JDS svoje kancelárske priestory, bolo nevyhnutné riešiť aj túto situáciu. 

Predsedníctvo JDS vrátane členov ústredia JDS a predsedu ÚRK operatívne reagovali na tieto meniace sa politicko-spoločenské aj ekonomické podmienky a podarilo sa úspešne zvládnuť nasledovné kroky:

  • Bolo podpísané Memorandum o pomoci vzájomnej  spolupráci s predsedom NR SR B. Kollárom 
  • Boli vypracované a odoslané na ministerstvá nové žiadosti o dotácie 
  • Bola nanovo kreovaná Rada vlády  SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík starnutiu populácie
  • Ústredie JDS má prenajaté priestory pre svoju činnosť na novej adrese 
  • Prebehla príprava celoslovenských podujatí v obmedzenom množstve a v dostupných podmienkach
  • Obnovila sa výroba časopisu 3. vek

Na regeneráciu síl členov aj nečlenov JDS v r. 2018 až 2021 boli zabezpečené rekreačno-liečebné pobyty v 12 kúpeľných zariadeniach na každý rok 7 000 poukazov. Žiaľ, aj v tejto oblasti sa pandémia neblaho zapísala, nakoľko od marca 2020 uzatvorili kúpeľné zariadenia svoje brány pre našich členov. Po uvoľnení opatrení sa pobyty pomaly rozbiehali, boli však ovplyvnené strachom z nákazy Covidom 19, preto v rokoch 2020 a 2021 sme nemohli vyčerpať všetky pobyty. Mimoriadne si ceníme, že sa nám každoročne darí, za maximálnej pomoci funkcionárov krajských, okresných aj základných organizácií aj napriek pandemickej situácii realizovať veľký počet pobytov. 

Napriek zložitej situácii v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19 v r. 2020 a 2021 sa mnohí členovia našej JDS a hlavne mnohí jej funkcionári neustále usilovali o to, aby činnosť v organizáciách fungovala, hoci aj v obmedzenom režime. Veď spoločenský kontakt, ústretové medziľudské vzťah, vzájomná podpora a citová empatia sú častokrát potrebnejšie aj účinnejšie ako akékoľvek lieky. 

Vážime si podporu a spoluprácu hlavne od poslancov a funkcionárov samosprávnych orgánov, od regionálnych záujmových združení, s ktorými pravidelne spolupracujeme, oceňujeme prejavy spolupráce s MPSVaR, MK SR, tiež so Združením miest a obcí Slovenska, ktoré prispievajú k rozvoju našich kultúrno-spoločenských, turisticko – športových aj vzdelávacích aktivít.

Žiaľ, pandémia, ale aj ďalšie ochorenia vytrhli z našich radov nemálo členov i zaslúžilých funkcionárov JDS. S mnohými sme sa museli lúčiť len v prísnych karanténnych podmienkach, avšak ich pozitívny vklad do života JDS ostáva naďalej s vďakou uložený v našej kolektívnej pamäti.

Správa o hospodárení JDS v období 2018-2021

Ústredie Jednoty dôchodcov na Slovensku v uplynulom období zabezpečovalo úlohy vyplývajúce zo záverov XI. snemu JDS. Aj rozpočty na jednotlivé roky nadväzovali na Programové ciele XI. snemu.

Finančné prostriedky, s ktorými Ústredie JDS hospodárilo pozostávali z podielu  členských príspevkov, dotácií  MPSVaR, MK SR , z 2 % daní z daní z príjmov, sponzorských darov a dobrovoľného príspevku člena dozornej rady Sociálnej poisťovne.

1/  Vo výdavkovej časti boli rozpočtované prostriedky JDS čerpané v súlade s rozpočtami jednotlivých rokov. Čerpanie prostriedkov bolo každoročne schválené Republikovou radou JDS a preverené revíznou komisiou JDS.

2/ Finančné prostriedky na dotácie a ich čerpanie je vedené na osobitnom účte  v Poštovej banke. založenom na tieto účely.

3/ Čerpanie finančných prostriedkov z dotácií prebiehalo v zmysle uzatvorených zmlúv s poskytovateľmi z príslušných rezortov. Na dotácie poskytované na RLP a časopisu Tretí vek, bola usporiadaná súťaž na poskytovateľov – Verejné obstarávanie. Čerpanie finančných prostriedkov boli riadne zdokladované a vyúčtované poskytovateľom, nevyčerpané prostriedky boli vrátené. MK SR ak MPSVaR odsúhlasilo použitie prostriedkov bez výhrad. 

4/ V roku 2019 sme z Úradu vlády obdržali dotáciu na výpočtovú techniku vo výške 50 000,- €, za ktoré boli zakúpené počítače a tlačiarne pre potreby Ústredia, krajských a okresných organizácií. Aj táto dotácia bola riadne vyúčtovaná poskytovateľovi. 

5/ V roku 2020 sme z Úradu vlády obdržali dotáciu na vydanie dvoch čísiel časopisu Tretí vek a nájom priestorov na Výhonskej ul.č.1. Vzhľadom na očakávané zbúranie  Istropolisu Bratislava, bolo nutné riešiť sťahovanie do nových priestorov, preto sme požiadali Úrad vlády o dotáciu na nájom a sťahovanie do nových priestorov

Prehľad  hospodárenia JDS v rokoch 2018 – 2021

    2018 2019 2020 2021
p.č. Výdavky 58 949,89 71 219,80 47 506,64 39 802,60
1 Materiál 4 667,27 3 357,90 3 259,57 3 308,53
2 Cestovné 3 568,61 3 851,73 222,00 780,21
3 Telefón 186,50 250,53 159,22 595,62
4 Internet- web 1 588,79 1 266,87 1 823,77 2 257,20
5 Poštovné 474,75 438,45 420,96 332,20
6 Služby- oprava, údržba 7 036,89 7 575,63 7 012,66 7 788,45
7 Občerstvenie, zahr.návštevy 1 296,14 1 009,44 728,68 1 310,54
8 Nájomné 4 437,00 4 627,88 3 193,76 0,00
9 Energie, voda 1 041,01 1 210,08 1 079,33 67,47
10 Vyznamenania 1 880,00 1 480,00 2 360,00 2 080,00
11 R.R, Snem, Úcta k starším 9 297,90 5 780,65 0,00 317,00
12 Turistický zraz a športové hry 272,17 9 642,30 0,00 0,00
13 Prehliadka spev.súborov 506,00 642,30 1 078,64 0,00
14 Celoslov.prehliadka ručných prác 929,36 5 121,40 0,00 1 105,93
15 Poézia a próza 697,60 1 102,28 0,00 1 009,73
16 Odmeny 11 230,00 13 920,00 15 950,00 12 060,00
17 Medzinárodná činnosť, člen.poplatky 50,00 50,00 0,00 50,00
18 Dotácie novozal.organizáciam 800,00 1 060,00 200,00 100,00
19 Odvody do poisťovní 2 260,88 2 025,21 2 686,55 1 346,22
20 Bankové a iné poplatky 144,11 135,15 152,90 147,00
21 Odvod daní z príjmov 200,71   78,60 26,50
22 Vydávanie Tretí vek 3 507,50 1 612,00 1 700,00 2 320,00
23 Rekondično liečebné pobyty 2 876,70 5 060,00 5 400,00 2 800,00
  Príjmy 60 771,08 68 001,45 66 038,95 41 002,62
1 Podiel z členských príspevkov 27 631,64 28 789,32 28 203,28 26 004,16
2 Sponzorské dary , príspevky 15 544,00 22 030,00 21 530,00 3 690,00
3 Iné platby,  dotácie nákladov 4 117,19 5 062,90 4 537,88 650,20
4 Úroky 17,30 15,94 19,49 5,44
5 Poradenská činnosť 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
6 Propagácia a inzercia 4 200,00 4 980,00 5 000,00 3 320,00
7 Príjem 2 % z daní 3 260,95 1 123,29 748,30 1 332,82
  Rozdiel 1 821,19 -3 218,35 18 532,31 1 200,02
  Prehľad dotácií za roky 2018-2021  
           
  2018 2019 2020 2021 spolu
MK SR          
spevácke súbory 7 500 5 600 4 000 3 000 20 100
poézia, próza 3 500 2 800 2 500 2 000 10 800
ručné práce 4 000 0 3 000 3 500 10 500
spolu MK SR 15 000 8 400 9 500 8 500 41 400
MPSVaR          
RLP 237 500 350 000 350 000 350 000 1 287 500
Tretí vek 18 000 18 000 9 000 9 000 54 000
Medzinár.org. 4 000 5 000 5 500 2 900 17 400
spolu MPSVaR 259 500 373 000 364 500 361 900 1 358 900
dotácie spolu 274 500 381 400 374 000 370 400 1 400 300

Ústredie JDS každoročne podáva žiadosti na dotácie a príspevky na svoju činnosť do rôznych inštitúcií taktiež žiada svojich členov a priateľov o poskytnutie 2% z daní. 

Revízna komisia hospodárenie Jednoty dôchodcov na Slovensku v jednotlivých rokoch hodnotila ako veľmi dobré, čo vyplýva aj z revíznych správ jednotlivých období.

Rozvoj členskej základne za roky 2018-2021

KO JDS počet členov 2018 počet členov 2019 počet členov 2020 počet členov 2021 pokles členov voči roku 2020 %  voči roku  2020  € 2021
Banská Bystrica 11 093 11 250 10 920 9 802 -1 118 89,76 2 744,56
    0          
Bratislava 9 362 9 364 8 238 7 822 -416 94,95 2 190,16
    0          
Košice 8 014 9 040 9 126 8 463 -663 92,74 2 369,64
    0          
Nitra 14 062 14 570 14 210 13 219 -991 93,03 3 701,32
    0          
Prešov 11 060 12 122 12 228 11 668 -560 95,42 3 267,04
    0          
Trenčín 12 633 12 849 12 599 11 489 -1 110 91,19 3 216,92
    0          
Trnava 18 274 18 695 18 593 17 370 -1 223 93,42 4 863,60
  0 0          
Žilina 14 186 14 904 14 812 13 039 -1 773 88,03 3 650,92
    0          
spolu 98 684 102 794 100 726 92 872 -7 854 92,20 26 004,16

Ako už bolo spomenuté, zníženie počtu členov v porovnaní s rokom 2019 bolo zapríčinené pandemickou situáciu od marca 2020, kedy sa uzatvorili možnosti stretávania sa. Covid 19 má na svedomí aj mnoho úmrtí našich členov. V uplynulých rokoch vznikali aj zanikali základné organizácie, koncom roku 2021 ich počet je 1 195. Pri porovnaní s celkovým počtom obcí na Slovensku, ktorých je 2800, je počet základných organizácii iba 42,6 %. Úlohou do budúcnosti bude rozšíriť počty základných organizácií a tým aj členov aspoň na úroveň roku 2019.

Záver :

Zo správy vyplýva, že plnenie príjmov a čerpanie výdavkov podľa jednotlivých rokov boli v súlade s rozpočtami. Neboli zaznamenané nehospodárne vynaložené finančné prostriedky.

Všetky príjmové a výdavkové doklady a výdavky a príjmy na bankových účtoch boli zaúčtované v peňažných a bankových denníkoch.

Aj v období po XII. sneme JDS budeme pokračovať v získavaní finančných prostriedkov na zabezpečenie úloh JDS. Podali sme návrh na MPSVaR na napojenie organizácie na štátny rozpočet. Prostriedky zo štátneho rozpočtu by v značnej miere pomohli pri uskutočňovaní dlhodobých plánov a v neposlednom rade, by boli použité na odmeny krajským a okresným predsedom, ktorí doteraz vykonávali činnosť v prospech JDS, bez nároku na akúkoľvek finančnú odmenu.

Uplynulo 4-ročné obdobie od XI. snemu JDS, a preto v zmysle platných Stanov JDS sa uskutočnilo v dňoch 22. a 23. júna 2022 rokovanie XII. snemu.  Jeho rokovanie zhodnotilo činnosť všetkých organizačných stupňov JDS po uskutočnených výročných členských schôdzach v základných organizáciách aj po okresných a krajských snemoch. Odzneli na nich aj na sneme nové výzvy a nápady do nastávajúce 4-ročného obdobia. Čiastočne sa obmenil, hlavne omladil funkcionársky aktív. Na zá-kladoch predošlého plodného obdobia boli sformulované nové plány činnosti. 

Záverom môžeme s hrdosťou a vďakou konštatovaťže na skúsenostiach predošlého viac ako 30-ročného obdobia života JDS sa dá stavať. Majú na tom zásluhu mnohí obetaví funkcionári i radoví členovia JDS, ktorým JDS prirástla k srdcu a pričinili sa nielen o jej vznik, ale aj postupný rozkvet. 

Patrí im naša úprimná vďaka. 

                                                                                                                                Predsedníctvo JDS

Kraje na Slovensku