Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Jednota dôchodcov na Slovensku
Jednota dôchodcov
na Slovensku
img3
Jednota dôchodcov
na Slovensku
S čím Vám pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie

O nás

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) vznikla v roku 1990. V zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. je občianskym združením. Je nezávislá, samostatná právnická osoba. Do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.

Naša organizácia najmä:

– chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové  zabezpečenie, zdravotnú  a sociálnu starostlivosť,
– pomáha pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku – sleduje vývoj životnej úrovne dôchodcov a navrhuje príslušné opatrenia,
– poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim členom,
– podieľa sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej, športovej a turistickej starostlivosti o dôchodcov,
– pomáha pri realizácii celoživotného vzdelávania a podporuje kultúrno-spoločenské aktivity seniorov,
– je členom medzinárodných organizácií seniorov EURAG (Európska organizácia starších ľudí )  a EEFC (Európsky  ekonomický a sociálny výbor )

JDS v súčasnosti združuje  92 872 členov v 1 195 ZO JDS. Organizačnými celkami JDS sú základné a mestské organizácie, okresné organizácie (72), krajské organizácie (8) a Ústredie JDS v Bratislave.

XII. snem JDS najvyšší orgán riadenia JDS, sa konal 22.-23. júna 2022 v Bratislave.  

Aktuálne zloženie Ústredia JDS:

Predseda JDS: Dr. Michal Kotian  

Podpredsedovia JDS:  Pokorná ValériaPhDr. Alojz LuknárBors MichalJedinák František

Predsedníctvo JDS: Dr. Michal Kotian, Valéria Pokorná, Michal Bors, František Jedinák, PhDr. Alojz Luknár, Mgr.Anna Királyová, Ján Hlaváč, Ján Butala, Mgr. Anna Oťapková, Mgr. Anna Petričová, Eva Čížová, Margita Fabiánová

Revízna komisia:

Predseda: Július Sokol  

podpredseda: Ján Barilla 

tajomníčka: Kornélia Turbová 

členovia: Margita  Kniesznerová, Marta Ivanovová, Eleonóra Martáková, Eva Vavrinkovičová, Oľga  Filaková

Tajomníčka Ú-JDS: Irena Gečevská, ekonómka: Margita Kálmanová

JDS prejavuje sústavne záujem o účinnú spoluprácu s Vládou SR a jej jednotlivými ministerstvami, najmä  s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvom kultúry, zdravotníctva, spravodlivosti a vnútra. Zasadzuje sa za riešenie závažných problémov v sociálnej a zdravotnej oblasti, ktoré limitujú životnú úroveň seniorov na Slovensku.

Prostredníctvom svojich zástupcov v Rade vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie prináša návrhy a požiadavky na riešenie akútnych problémov, akými sú mimoriadna valorizácia dôchodkov ešte v roku 2022 v nadväznosti na proces zdražovania cien za potraviny a energie, ale aj lepšie nastavenie systému valorizácie dôchodkov vrátane rozmrazenia minimálnych starobných dôchodkov, schválenie 13. dôchodku vo výške a výmere mesačného dôchodku ako aj stanovenie nulových doplatkov na lieky pre každého seniora. Treba zdôrazniť, že presadzovanie záujmov dôchodcov nerobí JDS len pre svojich členov, ale obhajuje záujmy všetkých dôchodcov našej republiky.

Celková činnosť JDS je zameraná na podporu ľudských práv starších osôb cestou ich aktivizácie prostredníctvom verejných podporných politík. Ide nielen o politiky v oblasti zamestnanosti starších ľudí, ale aj o politiky v oblasti podpory ich celoživotného vzdelávania, občianskych a sociálnych aktivít, podpory ich nezávislosti, dôstojnosti, ekonomickej a sociálnej bezpečnosti, vrátane ochrany pred zlým zaobchádzaním.

Sociálna, zdravotná a právna pomoc členom sa uskutočňuje pomocou dobrovoľných aktivistov individuálnymi pohovormi aj prednáškovou činnosťou na členských schôdzach. Tiež vo forme odborných článkov, ale aj reportážami a správami z činnosti jednotlivých organizácií JDS vo verejných masovokomunikačných prostriedkoch. 

Dôležitou aktivitou je dobrovoľnícka činnosť, jej organizovanie i propagácia za účelom vzájomnej pomoci priamo v spoločenstve starších občanov. Táto v období nedávnej pandémie COVID 19 prešla veľkou skúškou svojej spoločenskej potreby aj realizácie. Zahŕňala v sebe nielen starostlivosť o dlhodobo a krátkodobo chorých, pomoc pri donáške obedov a pri nákupoch, pomoc pri domácich prácach, ale aj poskytovanie podpory, pomoci a osvety vo vzájomnom prepojení s miestnymi samosprávami. Funkcie v ZO JDS a pomoc jej členom sú vykonávané bez nároku na odmeny.

V spolupráci s MPSVaR SR a liečebnými kúpeľmi organizuje JDS každoročne finančne zvýhodnené dotované rekondično-liečebné pobyty ( 7 000 pobytov).

JDS pomáha aj pri realizácii systému celoživotného vzdelávania, najmä v poproduktívnom veku. Patrila medzi iniciátorov vzniku prvej Univerzity tretieho veku na Univerzite J.A. Komenského v roku 1992. Do tejto oblasti patrí aj činnosť Akadémií tretieho veku, ktoré organizujú okresné a krajské organizácie. Na členských schôdzach ZO sa pravidelne uskutočňujú prednášky z oblasti zdravotníctva, sociálnej a právnej ochrany, práce s počítačom, bezpečnosti seniorov, záhradkárstva a pod.

Na celoslovenskej úrovni sa každoročne organizujú:

  • Celoslovenské športové hry a turistický zraz seniorov
  • Celoslovenská prehliadka speváckych a folklórnych súborov seniorov
  • Celoslovenská prehliadka v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby
  • Celoslovenská prehliadka ručných prác „Zlaté ruky“

Tieto podujatia sú vyvrcholením aktivít ZO, ktoré sa prezentujú postupne v okresných a krajských kolách.

Pri stanovení Programových cieľov prijatých na XII. sneme JDS, sa brala  do úvahy výcho-disková situácia, v ktorej sa naša spoločnosť i štát nachádzajú v rokoch 2021 – 2022.

K prioritám JDS naďalej patrí úsilie o vytvorenie dlhodobého systému spravodlivého dôchodkového zabezpečenia seniorov formou nového modelu pre výpočet jeho valorizácie vrátane rozmrazenia minimálnych starobných dôchodkov, návrat k 13. dôchodku, zhodnému s mesačným dôchodkom. V oblasti zdravotnej starostlivosti docieliť nulové doplatky na všetky lieky pre  seniorov a v opatrovateľskej starostlivosti o seniorov posilniť nielen počet a tým aj dostupnosť príslušných služieb a zariadení, ale aj utváranie podmienok na prežívanie „jesene života“  v prirodzenom rodinnom prostredí.

Ústredie JDS

Kraje na Slovensku