Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Jednota dôchodcov na Slovensku
Jednota dôchodcov
na Slovensku
img3
Jednota dôchodcov
na Slovensku
S čím Vám pomôžeme?
rozšírené vyhľadávanie

Čo je lepšie?

Kluby dôchodcov, alebo ZO JDS? Najlepšie obidvoje.

Medzi členmi Jednoty dôchodcov na Slovensku už dlho rezonuje otázka : „Čo je pre dôchodcu lepšie –  Kluby dôchodcov, alebo Základná organizácia JDS“?

Na to je jednoznačná odpoveď : aj jedno aj druhé – vo vzájomnej spolupráci, alebo                  

                                                       v symbióze – zjednotení.

Prečo ? Na to sa pokúsim dať odpoveď v tomto príspevku.

Je potrebné si uvedomiť, že starostlivosť o odkázané osoby, to znamená aj dôchodcov je daná  Zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách samosprávam obcí, miest a krajov. To znamená obecným úradom, zastupiteľstvám miest a vyšším územným celkom.

V § 56 citovaného zákona môžu tieto samosprávy zriaďovať  Denné centrum.

§  56 vymedzuje poskytovanie sociálnych služieb, takto :

 1. V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
 2. V dennom centre sa najmä
  1. poskytuje sociálne poradenstvo
  2. zabezpečuje záujmová činnosť

Zo zákona je zrejmé, že klasické kluby dôchodcov boli premenované na Denné centrá. Ich činnosť môže ovplyvniť skutočnosť, že registrovať za členov sa môžu všetky osoby podľa odst. 1) § 56 Zákona. To znamená aj mladiství zdravotne postihnutí, rodičia s deťmi a pod.

Samosprávy na činnosť Denného centra by mali finančne a vecne prispievať.

Predtým existujúce kluby dôchodcov po premenovaní,  pokračujú v dovtedajšej činnosti. Nesmú však obmedzovať požiadavky na registráciu nových členov.

Chcem iba poznamenať, že existencia bývalých klubov dôchodcov, dnes Denných centier je zásluhou aktívnej činnosti Jednoty dôchodcov na Slovensku v príprave predmetného zákona. V návrhu zákona kluby dôchodcov boli vyradené.

Intenzívnym vplyvom JDS, bol vsunutý § 56, ktorý umožňuje ďalšiu činnosť klubov –  Denných centier. 

Toľko ku klubom dôchodcov – dnes denných centier.

Čo je Jednota dôchodcov na Slovensku ?

JDS je občianske združenie, ktoré :           / citujem zo stanov /

 • chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť
 • poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno – poradenskú pomoc
 • organizovaním dobrovoľníckej činnosti vedie starších ľudí k vzájomnej pomoci

Nie sú to všetky úlohy JDS vyplývajúce zo stanov, ale všimnite si, že tieto 

úlohy JDS plní nielen pre svojich členov, ale aj pre nečlenov, to znamená pre členov ostatných denných centier, ako aj ostatných dôchodcov, ktorí na činnosť JDS neprispievajú. Denné centrá neplnia úlohu ochrany práv dôchodcov.

Vedúci predstavitelia našej Jednoty na čele s naším predsedom Ing. Lipanskym  rokovaniami s predstaviteľmi ministerstiev a poslancami Národnej rady SR presadzujú naše potreby. Dá sa povedať, že sa nám to darí i napriek tomu, že my dôchodcovia bohužiaľ nie sme pre túto spoločnosť zaujímaví a často považovaní za príťaž.

Nebudem dopodrobna spomínať, čo sa Jednote dôchodcov na Slovensku podarilo  presadiť v poslednom volebnom období funkcionárom Ústredia JDS.  Teda iba v krátkosti :

 • zrušenie platieb u lekára a v nemocnici
 • zníženie poplatku za recept a DPH na lieky
 • riešenie mužov vdovcov
 • zmiernený neopodstatnený rozdiel vo výpočte dôchodkov v roku 2004 a 2005

a od roku 2018 prepočet neoprávnene nízkych dôchodkov.

 • vianočný príspevok pre dôchodcov s nižšími dôchodkami
 • realizoval sa prepočet dôchodkov, bohužiaľ nie všetky dôchodky
 • zachovali sa denné centrá ( kluby dôchodcov )
 • zriadila sa Rada vlády pre seniorov
 • nanovo sa spracoval Národný program ochrany starších ľudí, ktorý  zaviesdol pravidlá správania sa štátu a samosprávy k seniorom

O tom, že JDS plní úlohy a ciele vyplývajúce zo stanov, svedčí skutočnosť, že má viac ako 94 000 členov a 1 200 základných organizácií. Za dvadsať rokov svojej činnosti sa stala dôstojným reprezentantom dôchodcov na Slovensku. Pre svojich členov sa stala ozajstnou „stavovskou“ organizáciou.

Nielen početné zastúpenie v Rade vlády SR pre seniorov, ale aj rokovania s ministerstvami, inštitúciami ako aj poslancami ukazuje, že Jednota dôchodcov sa stala najdôležitejším zástupcom dôchodcov pri týchto rokovaniach.

Napriek stálemu rastu členov a základných organizácií nie sme spokojní s tým, že členov našej organizácie je len 9 percent z viac ako miliónovej skupiny seniorov. Keby nás bolo viacej, určite by sme mali väčšiu silu pri presadzovaní našich požiadaviek, zároveň však aj požiadaviek všetkých dôchodcov.

Teraz k otázke postavenej na začiatku tohto príspevku.

Ideálne prepojenie medzi ZO JDS a Denným centrom je vtedy, keď je výbor ZO JDS totožný so samosprávou Denného centra. ( Klubu dôchodcov ).

To znamená, že členovia Denného centra sú aj členmi ZO JDS.

Kraje na Slovensku